எறும்பூர…

Leaf cutter ants (Atta cephalotes) carrying leaves, close-up

எறும்புகளுக்கு எந்தச் சட்டமும் இல்லை. எந்த முதலாளியும் இல்லை. அவைகள் எப்பொழுதும் எல்லோருக்காகவும் நான், எனக்காகவும் எல்லோருககாகவும் என்று வாழும் அதிசய உயிரினமாகும். எறும்பிடம் இருந்து நாம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய பல நல்ல குணங்கள் இருக்கிறன. எறும்பானது சோர்ந்து போகாமல் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். தன்னுடைய சக எறும்பு பாரமானதொன்றை தள்ள முடியாமல் தள்ளாடும் பொழுது அதற்குக் கை கொடுத்து உதவும், மாரி காலத்துக்குத் தேவையான உணவை கோடை காலத்திலேயே சேமித்து வைத்து, மாரி காலத்தை மகிழ்ச்சியாகக் கழிக்கும். ஒரு இடத்தில் உணவு இருப்பதை அறிந்த எறும்பு அதை தான் மட்டும் சேமிக்காமல் தன்னோடு வாழும் அனைத்து எறும்புகளையும் அங்கே அழைத்துச் சென்று தங்களுக்குத் தேவையான உணவை எடுத்துச் செல்லும். தன்னுடைய பாதையில் சிறிய தடை வந்தாலும் துவண்டு போகாமல் அந்தத் தடையை தாண்டியோ அல்லது சுற்றி நடந்தோ தன் இலக்கை நோக்கிச் செல்லும். இந்த அற்புதமான எறும்பைப் பற்றி சிறிது பார்க்கலாம்.

எறும்பு குழுவாக வாழும் ஆறு கால்கள் கொண்ட ஒரு பூச்சியினமாகும். இவை வியப்பூட்டும் வகையில் குழு அல்லது குமுக ஒழுக்கம் (சமூக ஒழுக்கம்) கொண்ட வாழ்வைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு குறிப்பிட்ட குமுகத்தில் (சமூகத்தில்) அல்லது குழுவில் உள்ள எறும்புகள் தமக்கிடையே செய்திகளைப் பரிமாறிக் கொள்ள வேதிப் பொருள்களைப் பயன்படுத்துகின்றன (Chemical communication). இது நுட்பமானதும் மிகவும் சிக்கலானதும், இலகுவில் புரிந்து கொள்ளப் படாததாகவும் இருக்கிறது.

உலகின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் எறும்புகள் காணப்பட்டாலும், இவற்றில் பெரும்பாலானவை வெப்ப வலயங்களிலேயே வாழ்கின்றன. பல்வேறுபட்ட தரவுகளின்படி, இத்தரவுகள் தங்களுக்குள் சிறிதளவு மாறுபடினும், எறும்பிலுள்ள இனங்களின் (species) எண்ணிக்கை, 2009 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி, உயர் எல்லையாக, கிட்டத்தட்ட 22,000 இனங்கள் இருப்பதாக அறியப்படுகிறது. இவ்வாறு மிகக்கூடிய எண்ணிக்கையில் இனங்களை உள்ளடக்கி இருப்பதனால், எறும்புகள் உலகின் விரிவாக உயிர் வாழ்வதில் வெற்றி பெற்ற உயிரினமாகவும் கருதப்படுகிறது. எறும்புகளின் மிகவும் ஒழுங்காக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் குமுக வாழ்வு, தமது வாழ்விடத்தைத் தமக்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைக்கும் இயல்பு, தம்மைத்தாமே பாதுகாத்துக் கொள்ளும் திறன் போன்றவையே எறும்புகளின் வெற்றிக்கான காரணங்களாக கருதப்படுகின்றன.

பொதுவாக எறும்புகளைக் காண முடியாத இடம் தென் பனி முனைப்பகுதியாகும். எறும்புகள் ஏறத்தாழ 110 முதல் 130 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்தான் தனி வகையான உயிரினமாக உருப்பெற்றன எனக் கருதுகின்றார்கள். நிலவுலகில் பூக்கும் நிலைத்திணை (தாவரம்) தோன்றிப் பரவிய பின்னரே (100-140 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்) எறும்புகள் பல்வேறு உள்ளினங்களாக வளர்ச்சி பெற்றன. எறும்புகள் உயிரியல் வகைப்பாட்டில் குளவி, தேனீ போன்ற பூச்சிகளையும் உள்ளடக்கிய உறையுடைய இறகிகள் (Hymenoptera) என்ற உயிரின வரிசையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வரிசையில் இருக்கும் ஏனைய உயிரினங்களிலிருந்து எறும்புகள் தமது தனித்தன்மையான உருவவியல் அமைப்புக்களாக வளைந்த உணர்விழை அல்லது உணர் உறுப்பு, உணர்கொம்பு, மற்றும் கணுப் போன்ற மிக ஒடுங்கிய இடுப்பு (node-like slender waist) என்பவற்றைக் கொண்டிருப்பதால் வேறுபட்டு, ஃபோர்மிசிடீ (Formicidae) என்னும் குடும்பத்தில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஒர் எறும்புக் குமுகத்தில் அல்லது சமூகத்தில் உள்ள எறும்புகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் வேறுபடக் கூடியது. சில குழுக்கள், மிகக் குறைவான எண்ணிக்கையில் தனியன்களை கொண்டிருக்கும் அதேவேளை, சில குழுக்கள் பல மில்லியன் எண்ணிக்கையிலான தனியன்களைக் கொண்டிருக்கும். ஒவ்வொரு குழுவிலும் பொதுவாக ஒன்று அல்லது ஒரு சில இனம்பெருக்கும் திறன் கொண்ட அரசி என அழைக்கப்படும் பெண் தனியன்களும், இனம்பெருக்கும் திறன் கொண்ட சில ‘சோம்பேறிகள்’ (deones)  என அழைக்கப்படும் ஆண் தனியன்களும், இனம்பெருக்கும் திறனற்ற பெரும் எண்ணிக்கையிலான ‘வேலையாட்கள்’ (workers), ‘போராளிகள்’ (spldiers) ஆகத் தொழிற்படும் பெண் தனியன்களும் காணப்படும். இவற்றில் வேலையாட்களும், போராளிகளுமான இனம்பெருக்கும் திறனற்ற பெண் எறும்புகளே எந்நேரமும் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருப்பனவாகும். அரசியும், சோம்
பேறிகளும் இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டு இனத்தைப் பெருக்குவதில் மட்டும் பங்கெடுக்கும்.

ஏனைய பூச்சிகளைப் போலவே எறும்புகளும், உடலுக்கு வெளியான எலும்புக்கூட்டையும் (external skeeleton), மூன்று சோடி கால்களையும், துண்டங்களாலான உடலையும் (segmented body), தலைப் பகுதியில் எண்ணற்ற நுண்ணிய வில்லைகளால் ஆக்கப்பட்ட இரு கூட்டுக் கண்களையும் (compound eyes), தலையின் முன்பகுதியில் இரு உணர்விழை அல்லது உணருறுப்பு, உணர்கொம்புகளையும் (antennae) கொண்டிருக்கும். வளைந்த உணர்கொம்பைக் கொண்டிருப்பதாலும், இவற்றின் இரண்டாவது வயிற்றுத் துண்டமானது மிகவும் ஒடுங்கி, கணுப் போன்ற இடுப்புப் பகுதியைக் கொண்டிருப்பதாலும் இவை ஏனைய பூச்சிகளிலிருந்து தனித்து பிரித்தறியக் கூடியவாக உள்ளன. சில எறும்பினங்களில் இரண்டாவது, மூன்றாவது வயிற்றுத் துண்டங்கள் இணைந்தே இந்த இடுப்புப் பகுதியை உருவாக்கும்.

கூட்டுக்கண்கள் விரைவான அசைவுகளை இலகுவாக இனம்காண உதவினாலும், பார்வையின் நுணுக்கம் குறைவாகவே இருக்கும். அத்துடன் இவை ஒளியின் அடர்த்தியையும், ஒளியலைகளின் முனைவாக்கத்தையும் (polarization) அறியவல்ல, மூன்று தனிக் கண்களையும் தலையின் முன்புறத்தில் கொண்டிருக்கும். முதுகெலும்பு
விலங்குகளுடன் ஒப்பிடும்போது இவை மந்தமான, அல்லது இடைத்தரமான பார்வையையே கொண்டிருக்கும். இவற்றில் சில முற்றாக குருடானவையாகவும் இருக்கின்றன. அதே வேளை, அவுஸ்திரேலியாவில் இருக்கும் புல்ழிடாக் (Bulldog) என்றழைக்கப்படும் அதிகரித்த பார்வையைக் கொண்ட சில வகை எறும்புகளும் உள்ளன.

தலையின் முன்பகுதியில் இருக்கும் வளைந்த உணர்விழைகள் அல்லது உணர் கொம்புகள் வேதிப் பொருட்கள், காற்று, மின்சாரம், மற்றும் அதிர்வுகளை அறிந்துணரக் கூடிய உறுப்பாகும். இவை மேலும் தொடுகை (தொடு உணர்வு) மூலம் சைகைகளை வழங்கவும், பெற்றுக் கொள்ளவும் கூடிய உறுப்பாகவும் உள்ளது. தலையின் முன் பகுதியில் மிகவும் வலுவான ‘வாயுறுப்பு’ எனப்படும் தாடையைக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த வாயுறுப்பானது, உணவை காவிச் (பற்றிச்) செல்லவும், பொருட்களை கையாளவும், கூட்டை அமைக்கவும், தமது பாதுகாப்பிற்கும் பயன்படுகின்றது. சில இனங்களில் இப்பகுதியில் காணப்படும் பை போன்ற அமைப்பானது உணவை சேகரித்து வேறு எறும்புக்கோ, குடம்பிகளுக்கோ வழங்குவதற்காக பயன்படுகின்றது.

ஆறு கால்களும் உடலின் நடுப்பகுதியில் இணைந்திருக்கும். கால்களின் நுனிப்பகுதியில் காணப்படும் நகம் போன்ற அமைப்பு மேற்பரப்புகளைப் பற்றிப் பிடிக்கவும், ஏறுவதற்கும் உதவும். பொதுவாக அரசியும், ஆண் எறும்புகளும் இரு சோடி மென்சவ்வாலான சிறகுகளைக் கொண்டிருக்கும். அரசிகள் தமது இனப்பெருக்க பறப்பின்போது தமது சிறகுகளை இழந்துவிடும். இனப்பெருக்க பறப்பு என்பது, இனப்பெருக்கத்திற்காக அரசி எறும்பானது, ஆண் எறும்புகளுடன் சேர மேலே பறப்பதாகும். சேர்தலின் பின்னர் அவை சிறகுகளை இழந்து, கீழே இறங்கி புதிய ஒரு குழுவை அல்லது சமூகத்தை உருவாக்கத் தயாராகிவிடும். இது போன்ற இனப்பெருக்கப் பறப்பு தேனீக்களிலும் நடைபெறும். எனினும் சில எறும்பு இனக்களில் சிறகுகளற்ற அரசி, ஆண் எறும்புகளும் இருப்பதைக் காணலாம்.

எறும்புகளின் வயிற்றுத் துண்டங்களே, அவற்றின் முக்கியமான உள்ளுறுப்புக்களைக் கொண்டிருக்கும். இவ்வுள் உறுப்புக்கள் இனப்பெருக்க, மூச்சு, கழிவுத் தொகுதிகளைக் கொண்டன. பெண் எறும்புகளான வேலையாட்களில், முட்டை இடுவதற்கான உறுப்பானது, கொடுக்கு (Sting) எனும் அமைப்பாகத் திரிபடைந்திருக்கும். இவ்வமைப்பானது அவற்றின் இரையை அடக்கி கையாள்வதற்கும், தம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் பயன்படும்.

சிலவகை எறும்புகளின் குணங்களை வைத்து அவற்றினை பெயரிடுவர். சுள்ளெறும்பு, இவை பெரும்பாலும் அசைவ உண்ணிகள். மனிதனை கடிக்கும் இயல்புடையவை. சில சைவ உண்ணிகள். இவற்றின் உணவுகள் பெரும்பாலும், மனிதனுக்கு நன்மையளிப்பதாகவே உள்ளன. இவை மனிதனை கடிக்கும் இயல்பைப் பெற்றிருக்கவில்லை. சிறியதாகக் கறுப்பு நிறத்திலிருக்கும். சாமி எறும்பு என்பர். ஒப்பிட்டளவில் மிகவேகமாகவே நடக்கும் இயல்புடையவை. கறுப்பாக பெரியதாக இருப்பின் கட்டெறும்பு என்பர்.

சுலுக்கெறும்பு உடலின் நடுப்பாகத்தில் இளஞ்சிவப்பு நிறமாகவும், மற்றபாகங்கள் கருநிறமாகவும் இருக்கும். கடித்தால் கடுமையான வலி நீண்ட நேரமிருக்கும். பெரும்பாலும், வேப்பமரத்தில் இருக்கும், கருமை நிற சுலுக்கு எறும்புகள் மனிதரை கடிக்கும். ஆனால், பெரும்பகுதி கருநிறமாகவே காணப்படும். இதைவிட பெரிய, ஆனால் உடலின் நடுநிறமும் சிவப்பாக இல்லாத எறும்பு வகை ஒன்றுண்டு. அவை உருண்டை வெல்லம் போன்றவற்றை மட்டுமே பெரும்பாலும் மொய்க்கும். அவையும் மனிதனை அவ்வப்போது கடிக்கும் இயல்புடையது.

இத்தகைய மிகச் சிறிய உயிரினமான எறும்பு மனித வாழ்விற்கு ஒர் எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது!