குமுக நிகழ்வுகள்

குமுக நிகழ்வுகள்

நாடுகடந்த தமிழீழ அரசின் வருடாந்த ஒன்றுகூடல்!

இலங்கை அரசாங்கத்தின் பொறுப்புக்கூறல்: நீதியா அல்லது போலி நீதிமன்றங்களா? என்னும் தலைப்பில் ஆய்வரங்கத்தையும் ஒன்று கூடலையும் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசு கனடாவில் ஏப்பிரல் மாதம் 2 ஆம் 3 ஆம் திகதிகளில்...

மகளிர் விவகார அமைச்சினால் நடத்தப்பட்ட மாணவிகள், பெண்களுக்கான விருது வழங்கும் விழா-2016

கனடா மகளிர் விவகார அமைச்சினால் வருடாந்தம் நடத்தப்படும் தலைமைத்துவப்பண்பு கொண்டமாணவிகளுக்கும், பெண்களுக்கும் விருது வழங்கும் விழா 31.03.2016 வியாழக்கிழமை மாலை ஸ்காபறோ L'Amoreaux Collegiate Institute மண்டபத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. மாகாண அவை...

கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கல்

கோறனைப்பற்று வாழைச்சேனை பிரதேச செயலகப்பிவில் தாய், தந்தையை இழந்த மற்றும் பொருளாதார ரீதியில் நலிவுற்ற 32 மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் மற்றும் புத்தகப்பைகள் பிரதேச செயலகத்தால் வழங்கப்பட்டது